Ιδιότητες και αρθροίσματα κυβικών ριζών.

$1^3 = 1\\ 2^3 = 3 + 5 \\ 3^3 = 7 + 9 + 11 \\ 4^3 = 13 + 15 + 17 + 19\\ \vdots $ Μπορείτε να διατυπώσετε ένα γενικό ισχυρισμό; Ισχύει; Μπορείτε να το αποδειξετε;